Stichting Pallas

logo
 

Basisschool De Driestroom valt met 15 andere Vrijescholen onder het bestuur van Stichting Pallas.


Missie

De missie van Stichting Pallas is statutair vastgelegd in de doelstelling (artikel 2 van de statuten):

"De Stichting heeft ten doel de instandhouding en de ontwikkeling van een of meer instellingen voor Vrije Schoolonderwijs, waar onderwijs wordt gegeven op basis van de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie.

Dit komt tot uitdrukking in het navolgende citaat van Rudolf Steiner:

'De vraag is niet wat de mens moet kunnen weten om zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen, maar wel wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeinde generatie de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe krachten verrijken.'"

(uit: Zur Dreigliederung des Sozialen Organismus; Gesammelte Aufsatze 1919-1921, Stuttgart 1962)


Stichting Pallas verenigt 16 Vrijescholen voor basisonderwijs in Zuid en Midden nederland:

 • De Driestroom te 's-Hertogenbosch
 • Tiliander te Tilburg
 • Vrije School Brabant te Eindhoven
 • Johannesschool te Tiel
 • Bernard Lievegoedschool te Maastricht
 • Vrije School Heerlen
 • Talander te Sittard
 • Christophorus te Roermond
 • Rudolf Steiner Educare te Venlo
 • Vrije School Peelland te Helmond
 • Meander Vrije School te Nijmegen
 • De Zevenster te Uden
 • De Zwaneridder te Wageningen
 • De Vuurvogel te Ede
 • De Streijne te Oosterhout
 • De Zilverlinde te Roosendaal

De Stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur dat werkt onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Het College van Bestuur stuurt de schoolleiders aan en geeft de dagelijkse leiding aan de stafmedewerkers. De schoolleiders werken samen in het Schoolleiders Overleg, een orgaan voor advies en afstemming. Iedere school heeft een medezeggenschapsraad waarin ouders en medewerkers zijn vertegenwoordigd. Pallasbreed functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.


Financiën

De Pallasscholen worden bekostigd vanuit de rijksbijdragen voor het Primair Onderwijs. Deze bestaan uit personele subsidies, materiële subsidies en een toelage voor personeel- en arbeidsmarktbeleid. Daarnaast ontvangen de scholen diverse subsidies en vergoedingen en zijn er inkomsten uit ouderbijdragen.

Elke school heeft een eigen financiële administratie en exploitatiebegroting. Ook heeft elke school, binnen de geconsolideerde cijfers van Stichting Pallas, een eigen en herkenbare vermogenspositie. Samen vormen deze vermogens het totale vermogen van Stichting Pallas.


Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Voor de Pallas-scholen geldt de klachtenregeling zoals die binnen Stichting Pallas is overeengekomen. De actuele regeling is te vinden op de website van de Stichting.


Meer en overige informatie is te vinden op de website: www.stichtingpallas.nl


Vestigingsadres:

Stichting Pallas

Bronkhorstsingel 11

5403 NA te Uden